Nieuwe wet ook belangrijk voor ú!

Nieuwsbrief voor klanten Pentasz Mergelland (sociale dienst 5 gemeentes), juli 2011

Niet iedereen die een uitkering heeft, valt onder dezelfde wetten. De wet waaronder u valt, bepaalt de rechten en plichten die u heeft. De regering wil dat veranderen, en werkt daarom aan een nieuwe wet: de Wet werken naar vermogen (WWNV). Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, en nu nog onder de Wet sociale werkvoorziening, Wet Wajong, de Wet werk en bijstand of Wet investeren jongeren valt, krijgt hiermee te maken. U dus ook.

De huidige regering vindt dat iedereen die kán werken, dat ook moet doen. Uitkeringsregelingen ziet de regering als tijdelijk en niet iets waarin mensen jaren moeten blijven zitten. Dat is voor hen zelf niet goed, maar ook niet voor de samenleving. Natuurlijk houden mensen die echt niet kunnen werken, altijd recht op een uitkering. Om te zorgen dat alleen degenen die het écht nodig hebben, nog een uitkering krijgen, en degenen die kunnen werken beter begeleid worden bij het vinden van passend werk, verandert er het een en ander.

De belangrijkste punten
Hieronder zetten we de belangrijkste zaken die veranderd gaan worden op een rij.
• Als u vindt dat u niet kunt werken en u doet een aanvraag voor de WWNV, wordt eerst gekeken of u niet toch (gedeeltelijk) kunt werken. Daarbij wordt gezocht naar betaald of onbetaald werk: ook werken met behoud van uitkering behoort dus tot de mogelijkheden.
• Als blijkt dat u recht heeft op een uitkering, wordt eerst gekeken naar het inkomen van uw partner, het inkomen van thuiswonende kinderen en uw eigen vermogen, zoals spaargeld. Dit wordt meegenomen bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering. Dit is een belangrijke verandering voor sommigen. Het kan betekenen dat u straks recht heeft op een ander bedrag. Op dit moment zijn daarover nog geen details bekend.
• U bent vervolgens ook verplicht om mee te werken aan activiteiten die u eventueel aan werk kunnen helpen. Deze activiteiten worden alleen nog aangeboden aan mensen die echt op eigen kracht niet aan de slag komen.
• Gemeenten krijgen in de toekomst minder geld om u te helpen. Als u helemaal niet en nooit meer kunt werken, krijgt u, net als nu, een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. Hierbij wordt niet gekeken naar het inkomen van uw partner en uw eigen vermogen.
• Voor mensen vanaf 23 jaar is het minimumloon nu €1.424,40 bruto per maand. 75% daarvan is € 1.068,30.
• De Wet sociale werkvoorziening is voortaan alleen nog bedoeld voor mensen die nergens anders aan de slag kunnen dan in een ‘beschutte omgeving’, bijvoorbeeld een sociale werkplaats. Alle anderen moeten aan de slag in bedrijven en instellingen.
• Als u niet 100% productief kunt zijn, hoeft uw werkgever u ook geen 100% van het minimumloon te betalen. In dat geval vult de gemeente uw loon aan tot maximaal 100% van het wettelijk minimumloon, dat kan echter ook lager zijn dan 100% minimumloon.
• Jonggehandicapten die helemaal niet en nooit meer kunnen werken, kunnen nog steeds instromen in de Wet Wajong en krijgen nog steeds een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. Daarbij wordt niet gekeken naar het inkomen van de partner of ander vermogen. Kunnen ze wél werken, dan krijgen ze 70%.
• Via financiële regelingen wordt het voor werkgevers interessanter om mensen met een ‘arbeidsbeperking’ in dienst te nemen.

Tot slot
Wilt u alsnog direct een traject starten, voordat het niet meer kan? Neem dan contact op met uw klantmanager. Ook als u andere vragen heeft, kunt u bij hem of haar terecht.

Dit soort maatregelen moet ertoe leiden dat daadwerkelijk meer mensen aan het werk komen en minder mensen die van een uitkering moeten leven. Daarom is het belangrijk dat niet alleen Pentasz en de werkgevers hun uiterste best doen, maar ook de klanten: U dus.

Voor alle duidelijkheid: deze wet is nog niet ingegaan. Vanaf 2012 zal de wet geleidelijk ingevoerd worden en zullen ook zaken voor u veranderen. We houden u op de hoogte!